Горивонагнетателна помпа (ГНП) Common Rail

DAXTONE

Изисквания относно техническото състояние на демонтираните горивонагнетателни помпи Common Rail

1. Корпусът на помпата не трябва да бъде повреден, силно корозирал, нито след изгаряне.

2. Точките на закрепване и излизащите елементи не трябва да бъдат повредени.

3. Липса на видими признаци от демонтажни следи на елементите на помпата.

4. Електрическите връзки или щепсели не трябва да бъдат скъсани или повредени.

5. Резбовите съединения не трябва да бъдат повредени.

6. Прилягащите повърхности не трябва да бъдат деформирани, нито повредени.

7. Номерът на производителя / референтния върху корпуса трябва да бъде четлив и съвместим с каталожния номер.

Неприемливи случаи