Regulamin


1. INFORMACJA O PORTALU

Strona www.skuprdzeni.pl jest platformą informacyjną sklepu elauber.pl, prowadzoną przez firmę Lauber Sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk, NIP: 8392756865, REGON: 771483346, nr KRS: 0000153583, KONTO BANKOWE: 31 1140 1153 0000 2146 3500 1001. Platforma informacyjna zajmuje się nawiązaniem kontaktu z klientem oraz odkupem rdzeni części samochodowych od klienta.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu internetowego www.skuprdzeni.pl.
 2. Celem działania Serwisu jest umożliwienie nawiązania kontaktu z klientem oraz odkupienie rdzeni części samochodowych od klienta.
 3. Pod pojęciem „rdzeni części samochodowych” należy rozumieć: rdzenie przekładni kierowniczych; rdzenie zacisków hamulcowych; rdzenie tarcz sprzęgła; rdzenie docisków sprzęgła.
 4. Celem Serwisu jest jedynie działalność informacyjna z możliwością założenia przez klienta indywidualnego konta na stronie www.skuprdzeni.pl.
 5. Dostęp do treści w ramach Serwisu jest bezpłatny.
 6. Oferta Serwisu jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Dostęp do treści Serwisu jest otwarty. Stronę internetową Serwisu przeglądać może każdy z dostępem do Internetu.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z dowolnej funkcji Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie zobowiązuje się do nie zamieszczania treści niezgodnych z prawem (publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), tak zwanego spamu, treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

4. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 2. Rejestracja jest wymagana do złożenia przez klienta oferty zakupu rdzeni części samochodowych.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie przez klienta jego adresu email. Klient nie jest obowiązany do podawania innych danych tj. imię i nazwisko itp.
 4. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia wniosek dostępny w ramach Serwisu.
 5. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
 6. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie otrzymuje osobiste konto, którego Login oraz Hasło ustanawia sam.
 7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik ma prawo do ich zmiany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z nie poprawienia danych.

5. KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘCIA RDZENI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

 1. Przyjęta może zostać tylko część kompletna, nierozłożona na elementy składowe oraz spełniająca określone wymagania techniczne.
 2. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska rdzenie należy zabezpieczyć i zapakować tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Z wymontowanych części (np. przekładnie kierownicze ze wspomaganiem, pompy) należy usunąć pozostały w nich czynnik roboczy.
 3. Oferty można składać 24 godziny na dobę.
 4. Kwota do rozliczenia zostanie wypłacona tylko po pozytywnej weryfikacji rdzeni w siedzibie Lauber Sp. z o.o. Weryfikacja rdzeni następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich dostarczenia do siedziby firmy.

6. DOSTAWA TOWARU

 1. Zaoferowany towar należy wysyłać wybranym przez Klienta przewoźnikiem na adres siedziby firmy Lauber Sp. z o.o., ul. Poznańska 64, 76-200 Słupsk.
 2. Przy odbiorze przesyłki Organizator sprawdzi przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z pkt. 5 ust. 1 Regulaminu;
  Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku negatywnej weryfikacji rdzeni części samochodowych powinien niezwłocznie powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji oraz odesłać zawartość przesyłki.

7. KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy towaru do siedziby Organizatora ponosi klient.
 2. Koszt zwrotu przesyłki w przypadku negatywnej weryfikacji rdzeni części samochodowych ponosi Organizator.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.skuprdzeni.pl oraz w siedzibie Organizatora Serwisu.

Loader